خبرگزاری ارک

جدیدترین اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری

آخرین اخبار ورزشی، آذربایجان

حرکت‌های ما در شرایط تحریم سرآغازی برای رهایی از وابستگی است

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

حرکت‌های ما در شرایط تحریم سرآغازی برای رهایی از وابستگی است
جلـــــسۀ همـــــاهنگی نمایشگاه بومی‌سازی صنعت فولاد ایران با حضور مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبــــــارکه و اعــــــضای کمیــــتۀ مدیریت این شرکت و با همراهی مدیران عامل  گروه فولاد مبارکه برگزار شد.

مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه در این جلسه تصریح کرد:  در شرایط تحریم ما ناچار به حرکت هستیم که البته در این شرایط، حرکتهای ما سرآغازی نو برای رهایی از وابستگی است.
وی با تأکید بر اینکه برگزاری جشنواره و نمایشگاه بومیسازی بههیچعنوان تبلیغاتی نیست گفت: این فراخوان بزرگ حرکتی ملی است برای پیشگیری از توقف چرخ صنعت فولاد کشور. به خاطر داشته باشیم که این حرکت عظیم فقط به روزهای برگزاری نمایشگاه ختم نمیشود، بلکه در ادامۀ آن باید تمامی واحدهای ذیربط با همکاری انجمن تولیدکنندگان فولاد و سایر فولادسازان، قطعهسازان و تأمینکنندگان به نحوی عمل کنند که کشور دیگر معطل واردات نباشد.
وی به فعالیت مضاعف و دقتنظر در فرایند برگزاری جشنواره و نمایشگاه تأکید کرد و افزود: باید بهگونهای برنامهریزی کنیم که دقیقا بعد از برگزاری این همایش ملی، کار ما به شکل فزایندهای شروع شود و در نتیجۀ آن، عزت و سربلندی و غرور ملی به بار آید.
به گزارش خبرنگار فولاد، در بخش آغازین این جلسه، محمد ناظمی هرندی مدیر روابط عمومی شرکت،  به تاریخچۀ بومیسازی در فولاد مبارکه اشاره و تصریح کرد: بومیسازی در فولاد مبارکه قدمتی به طول عمر پرخیروبرکت فولاد مبارکه دارد. به این معنی که رویکرد مدیریت شرکت از ابتدا بر این مهم استوار بوده است که با اعتماد به شرکتهای دانشبنیان داخلی و سازندگان تجهیزات و مواد اولیه، دانش فنی ساخت کارخانههای فولادسازی و متعاقب آن ساخت تجهیزات و قطعات را در کشور نهادینه کند.
وی افزود: در این جشنواره و نمایشگاه ملی فرصتی فراهم آمده است تا همۀ شرکتهایی که بهنوعی در زنجیرۀ تولید آهن و فولاد فعالاند، در آن حضور داشته باشند و توانمندیهای خود را برای حمایت از تولید ملی به نمایش گذارند.
وی از معدنکاران، فولادسازان، سازندگان قطعات و تجهیزات، تأمینکنندگان مواد و استارتآپها بهعنوان اصلیترین حلقههای این فراخوان بزرگ یاد کرد و گفت: فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین فولادساز کشور و خاورمیانه در این جشنواره و نمایشگاه به همراه گروه خود آماده است تا تجربیات خود را در قالب پنلهای تخصصی و همچنین در غرفۀ تعبیهشده در نمایشگاه در اختیار متقاضیان قرار دهد. ضمن اینکه با مکانیسم برنامهریزیشده و دقیقی که در نظر گرفته است با آغوش باز حاضر است از توانمندی سایر شرکتها ازجمله سازندگان و تأمینکنندگان بهرهمند شود و از آنها حمایت کند.

مطالب مشابه